26 de juliol 2016

Exposició "Escoltes de Menorca una proposta educativa".

Del 29 al 31 de juliol i del 5 al 7 d'agost. Exposició "Escoltes de Menorca una proposta educativa". De les 20 fins a les 22.30 hores.

  • Lloc: Cau des Mur, C/ Nou 2, Ferreries.
  • Ho organitza: Escoltes de Menorca.


19 de juliol 2016

Concert del casal de joves de Ferreries.

Divendres 29 de juliol, a partir de les 21.30, actuació musical del cantautor de Ciutadella Leonmanso, els ferreriencs "Garden of Eden" i els ciutadellencs Contres-rap, Zate i Marke.

  • Lloc: Plaça Francesc d'Albranca.
  • Ho organitza: casal de joves de Ferreries07 de juliol 2016

Taller de prevenció de consum de drogues.

Dilluns 11 de juliol, a les 11.00 hores, taller de prevenció de consum de drogues.

  • Lloc: Casal de joves de Ferreries.
  • Ho organitza: Creu Roja Ferreries. 

05 de juliol 2016

Ajuts destinats a promocionar l'ocupació autònoma.

Ajuts destinats a promocionar l'ocupació autònoma.

Objecte: fomentar la creació d'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms o per compte propi.

Requisits de les persones beneficiàries:
1. Ser persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació amb caràcter previ al començament de l'activitat.
 2. No haver estat d'alta com a autònom durant l'any anterior a la data d'inici de l'activitat, en el mateix o similar epígraf de l'impost d'activitats empresarials per al qual se sol·licita l'ajut.
3. Donar-se d'alta en el règim especial de treballadors autònoms o règim especial per compte propi que correspongui o mutualitat del col·legi professional. La data d'alta en aquests règims o en la mutualitat es considera com a data d'inici d'activitat i ha d'estar compresa en l'àmbit temporal establert en l'apartat quart, punt 1, d'aquesta Resolució.
4. Donar-se d'alta en l'impost sobre activitats econòmiques.
5. Estar domiciliats, tant la persona sol·licitant com el seu centre de treball, a les Illes Balears i dur-hi a terme l'activitat empresarial.
6. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social, abans de la proposta de resolució.
7. No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Tipus d'ajuts i quanties:
1. Els ajuts prevists en aquesta convocatòria es destinen a subvencionar l'establiment com a treballadora o treballador autònom o per compte propi. Les quanties han de ser les següents, en funció del col·lectiu de què es tracti i segons la dificultat per accedir al mercat de treball del sol·licitant:

a) 4.000 € per a desocupats en general.
b) 5.000 € per a joves de 30 o menys anys en situació de desocupació.
c) 5.000 € per a dones desocupades. Si es tracta de dones víctimes de violència de gènere, la quantia indicada s'ha d'incrementar en un 10 %.
d) 7.000 € per a persones amb discapacitat en situació de desocupació. Si es tracta de dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere, la quantia indicada s'ha d'incrementar en un 10 %.
e) En cas que la persona sol·licitant es trobi en situació d'atur de llarga durada, la subvenció s'ha d'incrementar en 500 €. S'entén que una persona està en situació d'atur de llarga durada quan han transcorregut almenys 12 mesos en demanda d'ocupació.

2. Totes les subvencions previstes en el punt anterior s'aplicaran en les quanties indicades en el cas que la persona sol·licitant mantingui l'activitat durant tot l'any.

Termini de presentació de les sol·licituds: El termini acaba el 31 d'agost de 2016.
Més informació: Butlletí Oficial de les Illes Balears BOIB.